در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-5-1) وضعیت مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-5-2) نظریه های مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….. 57
2-5-3) وظایف سازمانی پلیس ………………………………………………………………………………………………………… 59
2-5-4) مهمترین کارکردهای مدیریت …………………………………………………………………………………………….. 62
2-5-5) مهارت های سه گانه مدیران ……………………………………………………………………………………………… 64
2-6) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی …………………………………………………………………………………………… 65
2-7) چهار چوب نظری …………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-7-1) الگوی مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 68
2-8) خلاصه فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………… 69
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
3-2) نوع و روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-3) جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-4) روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-5) روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….. 73
3-6) روش های سنجش روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………… 73
3-7) روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………… 76
3-8) شناسایی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………….. 76
3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………. 76
3-10) خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………………….. 77
فصل چهارم : یافته های تحقیق(تجزیه وتحلیل داده های آماری)
4-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
4-2) تحلیل توصیفی داده ها …………………………………………………………………………………………………………….80
4-3) تحلیل استنباطی داده ها …………………………………………………………………………………………………………. 86
4-4) خلاصه فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………. 98

فصل پنجم : تجزیه وتحلیل و پیشنهاد
5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
5-2) نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
5-2-1) مروری اجمالی بر یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………… 102
5-2-2) پاسخ به سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 103
5-3) محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 106
5-4) پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 106
5-4-1) پیشنهاد کاربردی برای سازمان مورد مطالعه( استخراج از نتایج تحقیق) ……………………….. 106
5-4-2) پیشنهاد تجربی برای محققین …………………………………………………………………………………………. 108
5-5) خلاصه فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………… 109
6-1) منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………. 111
7-1) ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
فهرست جداول
عناوین جداول صفحه

4-1) جدول وضعیت جایگاه سازمانی پاسخگویان ……………………………………………………………………………. 80
4-2) جدول وضعیت تحصیل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………. 81
4-3) جدول فراوانی سنوات خدمتی پاسخگویان ……………………………………………………………………………… 82
4-4) جدول وضعیت سنوات خدمتی پاسخگویان ……………………………………………………………………………. 83
4-5) جدول وضعیت بدحجابی در منطقه دو تهران از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………… 84
4-6) جدول مدیریت انتظامی کنترل بدحجابی از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………. 85
4-7) جدول نیکویی برازش متغیرهای تحقیق طبق آزمون کولموگرف اسمیرنف ………………………….. 87
4-8)جدول One-Sample Statistics …………………………………………………………………………………. 88
4-9) جدول One-Sample Test …………………………………………………………………………………………. 88
4-10) جدول توصیف آزمون فریدمن Ranks ……………………………………………………………………………… 89
4-11) جدول آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………………. 90
4-12) جدول نظر پاسخگویان در خصوص نقش اقدامات ایجابی ناجا در کنترل بد حجابی…………… 91
4-13) جدول جمع بندی عوامل مؤثر بر نقش اقدامات ایجابی ناجا در کنترل بد حجابی ……………. 92
4-14)جدول One-Sample Statistics ………………………………………………………………………………. 93
4-15)جدول One-Sample Test ………………………………………………………………………………………….. 93
4-16) جدول آزمون رتبه های فریدمن Ranks …………………………………………………………………………… 94
4-17) جدول آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………………. 95
4-18) جدول نظر پاسخگویان در خصوص نقش اقدامات سلبی ناجا در کنترل بدحجابی …………….. 96
4-19) جدول جمع بندی عوامل مؤثر بر نقش اقدامات سلبی ناجا در کنترل بد حجابی ………………. 97
فهرست نمودارها
عناوین نمودارها صفحه

4-1) نمودار وضعیت جایگاه سازمانی پاسخگویان ……………………………………………………………………………..80
4-2) نمودار وضعیت تحصیل پاسخگویان ………………………………………………………………………………………… 81
4-3) نمودار وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان …………………………………………………………………………….. 82
4-4) نمودار وضعیت سنوات خدمتی پاسخگویان مرتبط با موضوع تحقیق ……………………………………. 83
4-5) نمودار وضعیت بدحجابی از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………… 84
4-6) نمودار رابطه مدرک تحصیلی پاسخگویان با دیدگاه آنها در خصوص وضعیت بدحجابی………… 85
4-7) نمودار مدیریت انتظامی کنترل بدحجابی از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………. 86
4-8) نمودارجمع بندی عوامل مؤثر بر نقش اقدامات ایجابی ناجا در کنترل بد حجابی ……………….. 92
4-9) نمودارجمع بندی عوامل مؤثر بر نقش اقدامات ایجابی ناجا در کنترل بد حجابی ……………….. 97
فصل اول :
کلیات تحقیق
1-1)مقدمه
از زمانی که جوامع بشری شکل مدنی و اجتماعی به خود گرفته اند نیاز به پوشش و حجاب هم مطرح شده و حال آنکه در جامعه ایرانی ما با توجه به گرایش بالای مردم به دین مبین اسلام و آموزه های ارزشمند آن این مسئله کاملاً بعد دینی به خود گرفته است. نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه که تحقق وضعیت و شرایطی است که افرد قادر خواهند بود خود را در برابر انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی به طور آگاهانه و مؤثر حفظ کند راهی مؤثر و اثربخش در تحقق امنیت اجتماعی جامعه اسلامی است. عفاف و کنترل حجاب به عنوان مهم ترین عامل درونی و در مقابل جامعه نیز باید حتی المقدور از عوامل تحریک تهی شود و نمی توان از یک طرف توصیه به خویشتن داری کرد و از طرف دیگر زمینه های ترویج، تهییج و تحریک شهوت را فراهم آورد افراد بسیاری در جامعه هستند که یارای مقاومت در برابر وسوسه ها را ندارند و با اندک تحریک از جاده عفاف خارج می شوند.اقدامات سلبی و ایجابی نیروی انتظامی می تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی را بگیرد و جامعه ای برخوردار از امنیت در سطوح اجتماعی، اخلاقی و نظری عمومی را موجب گردد، از این رو نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده متغیر ها پرداخته شده و در بد حجابی بسیار موثر است لذا در این پژوهش نقش مدیریت انتظامی در پنج فصل بررسی می گردد؛ در فصل اول به تبیین مسئله ,اهمیت وضرورت پژوهش و سؤال ها و فرضیات تحقیق پرداخته می شود ودر فصل دوم پیشینه و مبانی نظری تشریح ومدل تحقیق آورده می شود. در فصل سوم به روش شناسی اختصاص دارد و روش جامعه آماری و نمونه تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و روایی وپایائی آورده می شود، در فصل چهارم یافته های تحقیق در قالب جداول ونمودار ها ارائه و در فصل پنجم نیز نتیجه گیری وپیشنهادات آورده می شود.
1-2) بیان مسئله :
نیاز به پوشش و پرهیز از برهنگی جزء گرایشات فطری است که خداوند متعال آن را در وجود انسان قرار داده است، مسئله بدحجابی و عدم پوشش مناسب در انظار عمومی، تحت تأثیر تمایز نسلی, مدگرایی, اعتقاد به آزادی غلط و ناآگاهی از آزادی صحیح و معقول،تزلزل باورها و اعتقادات وارزش های دینی که حاصل هجوم فرهنگ بیگانه غرب و پیروی از الگوهای غربی از طریق تبلیغات وسیع در وسایل ارتباطی نسل جدید مانند شبکه های ماهواره ای، سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی، برای مبارزه با حجاب می باشد و نیز به علت عدم برنامه ریزی مناسب و عدم حمایت جدی از موضوع توسط سایر سازمانها و ادارات مسئول که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای هریک از آنها وظایفی تعیین وابلاغ گردیده، در جامعه بویژه در کلان شهر ها روند رو به رشد داشته، به نحوی که در سالهای اخیر علیرغم تلاش گسترده نیروی انتظامی برای مهار این پدیده، استفاده از البسه نامناسب و مغایر با شئون ایرانی و اسلامی از جمله ساپورت، شال های کم عرض، مانتوهای چسبان، کوتاه وجلو باز وکشف حجاب توسط رانندگان زن در خیابانها خصوصاً بزرگراه ها به تدریج به امری معمول و عادی تبدیل شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه برخورد پدیده مورد بحث، همواره به عنوان یکی از دغدغه ها و نگرانی های مسئولین، خانواده ها، اندیشمندان حوزه های اجتماعی مطرح بوده است، به نظر می رسد که لازم است ناجا علاوه بر تداوم فعالیت های خود، شیوه های دیگری را هم برای کنترل پدیده بد حجابی در دستور کار خود قرار دهد. از آنجائیکه گسترش این پدیده قطعاً تأثیرات جبران ناپذیری در زندگی فردی واجتماعی خانواده ها و جوانان داشته و یکی از عوامل زمینه ساز رواج هر چه بیشتر بی هویتی، گسترش روابط نامشروع و بی بندوباری، بروز و تشدید ناامنی برای زنان، افزایش طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها و… می باشد، منطقه دو تهران که متأثر از عوامل یاد شده بالا و سایر عوامل دیگر، بدحجابی و بد پوششی در آن رواج دارد، برای تحقیق انتخاب گردید. لذا در تحقیق حاضر سعی می شود، نقش مدیریت انتظامی درکنترل پدیده بد حجابی در منطقه دو تهران، بصورت علمی بررسی و به این سؤالات که اقدامات ایجابی و سلبی ناجا چه میزان درکنترل پدیده بدحجابی موثراست نیز پاسخ داده شود .
1-3) اهمیت وضرورت تحقیق :
پدیده حجاب و پوشش از سه منظر دینی، هویتی و سیاسی قابلیت بحث و بررسی دارد. چرا که از یک سو دستور اکید و صریح دین اسلام و از سوی دیگر نماد فرهنگ و هویت ایرانی است، به همین خاطر همواره ظرفیت سیاسی شدن را داشته است، کما اینکه در قوانین و مقررات رسمی کشور نیز رعایت آن مورد تصویب و برای انحراف از آن مجازات تعیین شده است.راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بیست وشش وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی از جمله نیروی انتظامی تکالیفی را معین و در مصوبه مذکور برخورد قانونی با افراد بد پوشش و بدحجاب و… برخورد با واحدهای صنفی متخلف که از طریق تولید یا عرضه البسه نامناسب و مغایر با شئون ایرانی و اسلامی باعث جریحه دار شدن عفت عمومی می شوند تصریح گردیده است. با توجه به عدم موفقیت نسبی ناجا در کنترل این پدیده طی سال های گذشته در موضوع مبارزه با بدحجابی، اهمیت وضرورت توجه علمی به موضوع را آشکار می سازد. لذا این تحقیق در صدد است با بررسی تأثیر اقدامات ایجابی و سلبی ناجا در برخورد با بدحجابی، ضمن تدارک پشتوانه علمی برای اقدامات اجرایی ناجا، نتایج حاصله را با هدف اثر بخشی بیشتر اقدامات، در اختیار تصمیم سازان ومسئولان امر قرار دهد.
1-4)اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی نقش مدیریت انتظامی درکنترل پدیده بدحجابی
اهداف جزئی:
الف) شناخت اقدامات سلبی مدیریت انتظامی کنترل پدیده بدحجابی
ب) شناخت اقدامات ایجابی مدیریت انتظامی کنترل پدیده بدحجابی
ج) ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل پدیده بدحجابی از طریق مدیریت انتظامی
1-5)سؤالات تحقیق :
سؤال اصلی:
آیا مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بدحجابی موثر است؟
سؤال های فرعی:
الف) اقدامات ایجابی ناجا چه میزان درکنترل پدیده بدحجابی موثراست؟
ب) اقدامات سلبی ناجا چه میزان درکنترل پدیده بدحجابی موثراست؟
1-6) فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی:
مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بدحجابی مؤثر واقع می شود.
فرضیه های فرعی :
الف) اقدامات سلبی مدیریت انتظامی وکنترل پدیده بدحجابی مؤثر واقع می شود.
ب) اقدامات ایجابی مدیریت انتظامی وکنترل پدیده بدحجابی مؤثر واقع می شود.
1-7) الگوی مفهومی تحقیق :

اقدامات ایجابی
اقدامات سلبی
1-8) قلمرو تحقیق :
در این تحقیق نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی در منطقه دو تهران در بهمن ماه 1392 مورد بررسی قرار گرفته است.
1-9) تعاریف نظری واژگان تخصصی:
1-9-1)حجاب :
کلمه حجاب از حجب به معنای پناه برد، حائل شد، مانع شد، گرفته شده است. تحجب به معنای خودرا با چادر پوشانیدن، نقاب برچهره افکندن و حجاب به معنای روپوش ،نقاب و یا فرم دوربین عکاسی آمده است(سیاح،1371: 279).
حجاب جمع حجب : هرآن چیزی که بین دوچیز مانع قرار گیرد(حائل شود).
درتفسیرالمیزان حجاب به معنای ساتری است که بین دوچیز حائل شود.(علامه طباطبائی،1361 :152).
درفرهنگ عمید به معنای پرده،ستر،نقابی که زنان چهره ی خود را با آن می پوشانند و روبندآمده است(عمید،1360 : 418).
بنابراین حجاب در لغت به معنی پوشش وحائل بین دوچیز است ودراصل به معنای پرده وحاجب است.استعمال کلمه ی حجاب درمورد پوشش زن اصطلاحی جدیداست.درقدیم و مخصوصاً دراصطلاح فقها کلمه “ستر و ستر” به معنی پوشش به کار رفته است.
استاد شهید مطهری در کتاب مسأله ی حجاب در تعریف واژه ی حجاب آورده است “کلمه ی حجاب هم به معنی پوشیدن است وهم به معنی پرده وحاجب،بیشتر استعمالش به معنی پرده است واین کلمه ازآن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده، وسیله ی پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت ، هر پوششی حجاب نیست، آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق پشت
پرده واقع شدن صورت می گیرد”(مطهری،1358 :72 ).
بنابراین به زعم استاد شهید مطهری واژه ی “حجاب” از نظر لغوی به معنای پوشیدن، پرده و پردگی است که استعمال آن درباره ی “پوشش زن” در عصر حاضر شایع شده است ودراصطلاح رایج فقهی کلمه “ستر” ، به معنی “پوشش” است که درمورد پوشش زن در هنگام نماز وغیر نماز استفاده شده است،مفاد آیات 30و31 سوره ی نور که آیات اصلی مربوط به تکلیف پوشش است،درواقع مربوط به وظایف زن ومرد در معاشرت (ارتباط) با یکدیگر است که بیان می دارد.
1-9-2) مدیریت
تاکنون صاحبنظران تعریف جامع و مانعی از مدیریت که مورد قبول همه آنان باشد ارائه ننموده اند و پیش بینی می گردد که هیچگاه چنین تعریفی از مدیریت بیان نخواهد شد، زیرا پدیده مدیریت متأثر از اعتقادات وباورهای مکتبی ،فرهنگی،اقتصاد ونوع نگرش انسانها نسبت به دیگر انسانها می باشد.علی ایحال ذیلاً به چند تعریف از مدیریت اشاره میگردد:
* مدیریت عبارت است از فرآیند حل مسائل سازمان از طریق استفاده مؤثر وکارآمد از منابع کمیاب در محیط متغیر.
* مدیریت عبارت است از فراگرد هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق اهداف.
* مدیریت عبارت است از انجام عملیات برای نیل به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده از طریق هدایت و تلفیق کوشش افراد.
* مدیریت عبارت است از فن بهتر بسیج کردن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و هدایت آنان به سوی خدا.(ساجدی نیا،1382: 38)
* مدیریت عبارت است از علم و هنر برنامه ریزی ( پیش بینی )،سازمان دهی (تقسیم کار و تفکیک وظایف )،هدایت و رهبری( راهنمایی کردن زیردستان و توانایی نفوذ کردن در دل ایشان )، نظارت و
کنترل( ناظر بودن بر اعمال ایشان و اصلاح اشتباهاتشان )و نهایتا” ایجاد هماهنگی ( برقراری نگرش
سیستمی بین کارکنان ) برای رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده است(مؤمنی،1384 :4).
1-9-3) نظم :
نظم واژه ای عربی است که به معنای جمع کردن اجزاء مختلف بریک شیوه و یک سلک و مرتب کردن آن ها است؛ به عبارت دیگر قرار دادن هر جزء در یک جایگاه خاص و بر یک مبنای ویژه را می توان نظم نامید .
1-9-4) انتظام :
در معنای انتظام گفته شده است که قرار دادن مرواریدها و امثال آن ها در یک ترتیب خاص و مرتب
کردن آن ها به معنای انتظام است. به عبارت دیگر انتظام که از واژه نظم گرفته می شود نیز به معنای فعل و چیدن و قرار دادن اجزاء در یک سلک خاص است (کلهر، 1385 :13)
انتظام در لغت به معنای در رشته کشیدن مروارید،منظم شدن،نظم داشتن،آراستگی ونظم وترتیب است(عمید،1376 :220)
فرهنگ معین در رابطه با انتظام و انتظامی مى گوید کشیدن مروارید، پیوسته شدن،سامان گرفتن، به سامان شدن،به نواشدن،منظم شدن،پیوستگی،به سامانی،آراستگی،ترتیب نظم. در اصطلاح انتظامی یعنی: قوه هایی که حظ نظم و آرامش مملکت بر عهده آنان است.(معین،1375: 198).
1-10) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی:
تعریف عملیاتی، یک مفهوم و به بیان دقیق تر، یک متغیر را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن مشخص می شوند، تعریف می‌کند و این امکان را فراهم می آورد که مورد اندازه گیری قرار گیرند. چنین تعاریفی، معانی مفاهیم را لمس پذیر می‌کند.(خاکی؛1386: 61)
در این تحقیق، مدیریت انتظامی متغیر مستقل و کنترل بدحجابی متغیر وابسته است که به تعریف نظری و عملیاتی آنان می پردازیم .
1-10-1) مدیریت انتظامی :
“مدیریت انتظامی عبارت است از انجام یک سلسله فعالیتهائی در جهت نیل به اهداف سازمان پلیس با استفاده بهینه از منابع ورودی به ناجا که عبارتند از نیروی انسانی،سرمایه، تکنولژی و مواد اولیه و اطلاعات از طریق انجام چهار وظیفه مهم مدیریتی یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری ونظارت وکنترل(مصطفی نژاد،1389: 12).
مدیریت انتظامی به مجموعه اقدامات سلبی و ایجابی ناجا گفته می شود که برای کنترل پدیده بدحجابی بکار گرفته می شود که ذیلاً به اقدامات مورد بحث پرداخته شده است.
الف) اقدامات ایجابی :
به اقداماتی گفته میشود که ناجا به صورت ابتکاری و با رویکردی فرهنگی و آموزشی برای پرهیز از موضع انفعالی در مقابل پدیده بد حجابی بکار می برد وشامل اقداماتی نظیر آموزش همگانی، اطلاع رسانی ترغیب وتشویق،همکاری در برپائی نمایشگاههای مد ولباس،جلسات توجیهی با اصناف پوشاک و…میگردد.این اقدامات با طرح سؤال در قسمت” الف”پرسشنامه با 10 گویه در سطح ترکیبی سنجیده شده، لذا حداقل نمره 10 وحداکثر 50 خواهد بود.
برخی دیگر از اقدامات ایجابی در برخورد با پدیده بدحجابی عبارتند از :
1) پخش بروشورهای تبلیغاتی درراستای غنی سازی فرهنگ وعفاف وحجاب.
2) حضور در مدارس وبرگزاری نشست های توجیهی مدارس دخترانه .
3) برگزاری کلاس های مشاوره برای متهمان دستگیر شده.
4) برگزاری کلاس های آموزشی مستمر برای عوامل اجرائی باهدف ارتقاء سطح آموزش کارکنان درمقابله با این پدیده ی حساس.
5) تهیه برآوردهای اجتماعی واطلاعاتی و اجتماعی و انعکاس به مبادی ذیربط با هدف اقناع سازی و مسئول سازی .
6) اجرای طرح های مقطعی وفصلی مانند طرح سالم سازی دریا ،پیست های اسکی ،تفرجگاهها ، کوهستان و… با هدف مقابله با ناهنجاری های….. اجتماعی وصیانت از حریم عمومی خانواده ها .
7) .برنامه ریزی هدفمند اطلاعاتی برروی شبکه و باندهای وارد کننده،تولید کننده-توزیع کننده لباس های نا متعارف
8) برگزاری جلسه با اتحادیه های مربوط با هدف کنترل و نظارت بر تولید وصنف فروشندگان.
9) همکاری دربرپائی نمایشگاه های مد ولباس اسلامی.
10) فرهنگ سازی مناسب درخصوص بحث حجاب ازطریق رسانه های دیداری وشنیداری.
11) تلاش برای گسترش و اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکردر بین مردم.
12) توجیه متصدیان اماکن عمومی برای رعایت اصول اسلامی وعدم ارائه خدمات به افراد بد حجاب.
13) توجیه متصدیان آرایشگاه های زنانه درجهت رعایت اصول اسلامی.
14) تشکیل دبیرخانه ی عفاف و حجاب در ناجا با هدف گسترش اقدامات ناجا در دو حوزه درون خانواده های نیروهای مسلح و برون(عامه مردم)
15) تعامل با دستگاه های زیربط(26سازمان عضو)با هدف گسترش اقدامات فرهنگی
16) تقدیر از زنان محجبه با هدف گسترش فرهنگ عفاف وحجاب
17) اجرای طرح تذکر برخورد درصنوف مختلف(فروشندگان-ارائه دهندگان البسه نامتعارف)
ب) اقدامات سلبی :
به مجموعه اقدامات وفعالیت های مقابله ای گفته می شود که نیروی انتظامی برای مقابله با افراد بد پوشش و ساختار شکن بکار می برد و شامل اقداماتی نظیر تذکر لسانی، توجیه، اخذ تعهد، دستگیری، معرفی به مرجع قضایی و… می شود.
سایر اقدامات سلبی در برخورد با پدیده بدحجابی عبارتند از :
1) تهیه دستورالعمل عملیاتی واجرائی
2) یقین مصادیق و ابلاغ به واحدهای اجرائی
3) اجرای طرح های خیابانی با سه اولویت تذکر لسانی، هدایت افراد مانکن گونه وهنجارشکن به مقر.
4) شرکت درجلسات متعدد درحوزه های کلان کشوری(دفتر مقام معظم رهبری، ستادصیانت وزارت کشور به عنوان متولی اصلی گسترش فرهنگ عفاف وحجاب، کمیته راهبردی عفاف وحجاب نیروهای مسلح، کمیسیون فرهنگی دولت، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی)با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ومسئول سازی 26سازمان عضو و طرح تصویب دیدگاه های ناجا.
5) دعوت ازوالدین با هدف اقناع سازی وتبیین وتهدیدات موجود دراین حوزه.
6) اعزام افرادسابقه دارو قانون گریز به مرجع قضایی.
7) استفاده از شبکه منابع مخبرین برای شناسایی جریان هایی که صدد شکستن قبح حجاب هستند.
8) رصد و برخورد باسایت ها وشبکه های مبلغ بد حجابی ولباس های ناهنجار.
9) رصد وبرخورد با سایت ها وشبکه های اجتماعی.
10) تذکر به فروشندگان بدحجاب زن در مغازه ها.
1-10-2) تعریف نظری و عملیاتی کنترل بدحجابی :
مجموعه اقدامات و فعالیت هائی است که ناجا برای مهار کردن روند و کاهش بدحجابی های ظاهری جامعه انجام میدهد.
1-11) وضعیت منطقه دو تهران
* موقعیت جغرافیایی :
این منطقه به 9 ناحیه و 30 محله شورایاری 14 محله ممیزی تقسیم میگردد عمده کاربری این منطقه به ترتیب شامل کاربری مسکونی راه و بزرگراه ، فضای سبز و سایر کاربریها میباشد.
منطقه دو یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال شرقی میدان آزادی؛ از غرب تا شمال غرب
تهران ادامه دارد. این منطقه از جنوب به خیابان آزادی، از غرب به بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه
محمدعلی جناح و از شرق به بزرگراه شهید چمران محصور است.
منطقه دو شامل محله‌های آریاشهر، صادقیه، شهرآرا، گیشا، شهرک ژاندارمری، شهرک غرب،سعادت آباد، فرحزاد، طرشت و … است. جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال???? ایران، ??????? نفر (??????? خانوار) شامل ??????? مرد و ??????? زن می‌باشد.
درصد مساحت منطقه64کیلومتر مربع و درصد مساحت به کل تهران ده درصد ، تعداد محله 31
* سیمای تاریخی
قسمت اعظم منطقه در اثر رشد سریع ساخت و ساز در دو دهه اخیر بصورت شتابان و دفعتی شکل گرفته است که اکنون نیز این موج در آن جاری است.
قسمتهای قدیمی تر مطنقه که حاشیه خیابان آزادی را شامل میشود به اوایل دهه چهل برمیگردد .
روستاهای درکه، فرحزاد در شمال و روستای طرشت در جنوب از جمله سکونت گاههای قدیم منطقه
هستند که سیمای تاریخی منطقه را شکل میدهند.
* ویژگیهای اقتصادی
از عوامل مهم در تعریف و تعیین جایگاه اقتصادی یک منطقه نوع فعالیت های رایج در منطقه است معیارهای اقتصادی بودن فعالیت ها و کاربری ها عبارتند از حجم فعالیت میزان مراجعین و میزان شاغلین .
بخش ساخت و ساز از عمدترین فعالیت های تولیدی در منطقه دو است که بواسطه مسکونی بودن منطقه از رونق خوبی در طی سالهای امر برخوردار بوده است و از سوی دیگر به علت نقش اداری منطقه نوع فعالیتهای موجود به رونق اقتصادی دامن میزند .
شرایط و امکانات منطقه از قبیل بافت کالبدی و اجتماعی اراضی بایر وسیع شبکه های ارتباطی مهم شهری و همچنین استقرار ادارات و سازمان های دولتی در این منطقه پتانسیل بالای را جهت سرمایه
گذاری فراهم نموده است.فعالیت عمده ادارات دولتی سبب جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال در منطقه
گردیده است به نحوی که شاغلین بخش اداری سهم قابل توجهی نسب به کل شاغلین منطقه را دارند
از دیگر عملکرهای مهم اقتصادی منطقه فعالیت تجاری بوده که وجود مراکز تجاری وسیع پس از احداث مرکز تجاری یادمان که منشاء یک مرکز تجاری شهری و فراشهری را برعهده دارد این مناطق جاذب اشتغال و فعالیتهای وسیعی در زمینه توسعه اقتصادی خواهد بود .
* پتانسیل های اقتصادی
* گذر شریانهای حیاتی شهر تهران شامل بزرگراهها و دیگر خیابان های از مطنقه دو صرفه جوئی های اقتصادی را از لحاظ کاهش هزینه حمل و نقل کالا و خدمات برای منطقه به همراه خواهد داشت و همچنین دسترسی سهل و آسان تمام نقاط شهر از طریق بزرگراههای شرقی، غربی و شمالی، جنوبی جهت جذب سایر فعالیت ها از دیگر توانائیهای منطقه می باشد .
* وجود اراضی بایر وسیع در کنار خطوط حمل و نقل شهری و منطقه ای از دیگر پتانسیلهای منطقه است که در استقرار فعالیت های تجاری، اداری و خدماتی نقش بسیار موثری دارند .
* فضای وسیع سبز داخل منطقه می تواند عامل بسیار مهمی در ایجاد گذران اوقات فراغت باشد . مراکز فراعتی درکه و فرحزاد که سطح عملکردی و مخاطبثین آنها در رده شهر میباشد از پتانسیل های منطقه است .
* وجود مراکز مهم تجاری در منطقه و تمرکز مکانی بسیاری از فعالیتها گرایش استفاده کنندگان را به این منطقه که از امکانات زیر بنائی قوی تری را بروز نموده است. تمرکز فعالیت های اداری، آموزشی عالی، تحقیقاتی سبب ایجاد اشتغال و جذب استفاده کننده در منطقه شده است .
* از جمله بارزترین ویژگیهای کالبدی منطقه دو وجود عوارض طبیعی حاصل از وجود رشته کوه البرز در منتهی الیه شمالی منطقه می باشد . عوارض طبیعی دیگر همچون مسیلها ی درکه و فرحزاد و پارک پردیسان نیز در تمایز منطقه دو با سایر مناطق موثر می باشد.
* عبور گسل اصلی شمال تهران و گسل های فرعی نیاوران داودیه و باغ فیض از این منطقه سبب
بالا بردن ضریب آسیب پذیری آن در قبال زلزله می باشد. علاوه بر این مسائل زمین لغزه و رانش خاک نیز از عوامل دیگری است که منطقه را پر مخاطره می سازد.گستردگی وشکل هندسی این منطقه از دیگر ویژگی های کالبدی منطقه است. شبکه گسترده مترو در منطقه نیز که در آینده به بهره برداری می رسد از توانمندیهای بالقوه منطقه است کاربری فراغتی تفریحی و گردشگری منطقه که از دو محل کلان درکه و فرحزاد تشکیل شده است از جمله ویژگیهای کارکردی منطقه است .
* شهروندان این منطقه از سطح سواد بسیار بالایی برخوردارند تا جایی که درصد باسوادان این منطقه بیش از 90 در صد از جمعیت منطقه را تشکیل می دهند از نظر جامعه شناختی، بسیاری از شهروندان این منطقه جزو طبقه متمکن جامعه هستند که اقشاری همچون فرهنگیان، دانشگاهیان، مدیران، کارمندان، صنعتگران را شامل می شوند
* سیمای طبیعی
رشته کوه البرز در منتهاالیه شمالی شاخص ترین عنصر طبیعی است. دامنه های جنوبی رشته کوه البرز دو مجموعه روستا شهری درکه و فرحزاد را در بر میگیرد. از دیگر عناصر طبیعی، مسیلهای درکه و فرحزدار، تپه های شمال کوی نصر، فضای سبز کلان همچون پارک پردیسان و باغهای طرشت را میتوان نام برد .
ساختارها و عناصر طبیعی
در منطقه دو شهرداری تهران، دامنه های جنوبی البرز، شامل دره ها و تپه ها، دو مسیل، دره اصلی اوین درکه و فرحزاد مهمترین ساختار و عناصر طبیعی تعیین کننده بشمار می روند. رشته کوه البرز، در منتهی الیه شمالی منطقه، بعنوان یک لبه و نشانه محدود کننده مرز شمالی منطقه و صحنه آرای تقریبا تمامی چشم انداز های منطقه بسوی شمال می باشد. شکل زمین شیب و پستی و بلندیهای این دامنه محدودیت بسیاری را برای انجام ساخت و ساز توسعه شهر و زیر ساختهای مورد نیاز ایجاد نموده است. اگر چه با پیشرفت تکنولوژی ساخت و افزایش قیمت زمین این لبه و مرز شهری بتدریج عقب نشانده شده است ولی با اتخاذ تصمیمات مقتضی در طرح جامع شهر، این مرز در تراز 1800، فعلا نثبیت شده است. احداث فضای سبز بعنوان اقدام حفاظتی جلوگیری از ساخت و ساز ، تثبیت لبه شهری و هم به ارزش بصری و زیست محیطی منطقه. در برخی از این لبه ها افزوده است بطور کلی ، دامنه های شمالی ، بخشی از هویت شهری (طبیعی) منطقه دو را تشکیل داده است .
باغ های طرشت . باغ فیض . فرحزاد . اوین
گستردگی محدوده باغها و موقعیت ویژه انها در بافت نسبتا قدیمی روستا، شهرها . در شمال و جنوب منطقه ضمن جدا سازی آن از ساختار (فعالیت و سکونت) ،امکان تحول ساختار را فراهم ساخته است. در واقع این محدوده ها اگر چه لبه هایی را برای ساختار کنونی ایجاد نموده اند، امکان اصلاح و بهبود و یا تحول در ساختار را نیز در خود دارند. این محدوده ها در شرایط کنونی محدوده های بشدت تحت فشار توسعه شهری اند. امکان تلفیق و آمیختگی آنها در ساختار فضائی با برنامه حفاظت و توسعه آنها هم برای شهر و هم برای فضای سبز منطقه فایده بخش خواهد بود .
1-12) خلاصه فصل یک :
در این فصل پس از طرح مقدمه با توجه به دغدغه های موجود در جامعه اسلامی ایران و نیاز به پوشش مورد قبول و نیز نظر به اینکه متأسفانه مسئله بدحجابی تحت تأثیر هجوم فرهنگ بیگانه غرب تمایز نسلی, مدگرایی, اعتقاد به آزادی غلط و ناآگاهی از آزادی صحیح و معقول، دگرگونی ارزش ها، الگوهای دروغین، تقلید کور کورانه بی محتوائی… از موضوعات قابل توجه و به روز در کشور بوده و در این راستا ناجا نیز بطور مستقیم با موضوع درگیر اقدام به طرح مسئله شده سپس ضرورت .اهمیت انجام تحقیق مورد اشاره واقع شده است. ادامه به بیان اهداف کلی و جزئی و سپس طرح سؤالات و فرضیه های تحقیق وسپس در ادامه برای تببین و تشریح موضوعات مورد بحث تعاریف نظری واژگان تخصصی اشاره و مدیریت انتظامی از بعد نظری و عملیاتی تعریف و اطلاعاتی در خصوص منطقه دو تهران که محل انجام تحقیق است آورده شده است .
فصل دوم :
ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه :
هدف این فصل مطالعه نظری و ادبیات علمی موجود در خصوص تحقیق است تا بر مبنای آن کار تجربی مطالعه نقش مدیریت انتظامی بر کنترل پدیده بد حجابی صورت پذیرد. درفصل حاضر مبانی نظری، مرور ادبیات و نظریه ها، تاریخچه حجاب در ایران، سیمای حقیقی مسأله حجاب، آثار تربیتی حجاب، حجاب از دیدگاه قرآن، سنت(روایات واحادیث)، عقل، فطرت و بدحجابی از دیدگاه امام خمینی (رضوان الله تعال علیه) و نیز بدحجابی وتهاجم فرهنگی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالی) توضیح داده می شود، سپس عوامل مؤثر بر بد حجابی، پیامدهای ضعف حجاب، حجاب در قانون و مباحث مدیریتی شامل وضعیت مدیریت، نظریه های مدیریتی، وظایف سازمانی پلیس مهمترین کارکردهای مدیریت، مهارت های سه گانه مدیران مورد اشاره واقع و در پایان فصل ضمن اشاره به پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی، الگوی مفهومی تحقیق نیز فصل آورده خواهد شد ..
2-2) مبانی نظری :

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید