2-5-38 توریسم شکار21
2-5-39 توریسم حادثه جو21
2-5-40 توریسم تشویقی22
2-6 توریسم درمانی چیست؟22
2-6-1گردشگری تندرستی24
2-6-2 گردشگری درمانی 24
2-7 تاریخچه25
2-8 توریسم درمانی در جهان26
2-8-1 فیلیپین29
2-8-2هندوستان30
2-8-3سنگاپور30
2-8-4 تایلند31
2-9 بازارهای گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان :32
2-10 گردشگری در ایران34
2-11جهانگردی36
2-11-1 رشد فزاینده گردشگری37
2-12 ارکان صنعت جهانگردی38
2-12-1 منابع طبیعی :38
2-12-2 عوامل زیر بنایی :38
2-12-3 تجهیزات حمل و نقل :39
2-13 صنعت توریسم :39
2-14 جهانگردی و عمران منطقه ای :40
2-15 تاثیر توریسم بر سیاحت داخلی :40
2-16 صنعت توریسم و اثرات فرهنگی – اجتماعی :41
2-17 نگرش ایران به توریسم41
2-17-1 – سیاست های کلی42
2-17-2 – سیاست های اجرایی42
2-18 اثرات زیست محیطی گردشگری43
2-18-1 آب44
2-18-2 خاک44
2-18-3 هوا44
2-19 منابع اطلاعاتی گردشگری44
2-21 نگاهی به آینده47
2-22مفهوم و مبانی اکوتوریسم48
2-23 جهانگردی زیست محیطی یا اکوتوریسم49
2-24 منشور جهانگردی :51
2-25 آسیب به محیط زیست :53
2-26 گردشگری – محیط زیست55
2-26-1 مناطق حفاظت شده55
2-26-2 استراتژی جهانی حفاظت :55
2-26-3 ارزش های توریستی مناطق حفاظت شده56
2-27 توریسم درمانی در ایران57
2-28 درمان58
2-29 تاریخچه احداث مراکز درمانی58
2-30 بیمارستان ها در ایران61
2-31 طرح و احداث بناهای بهداشتی – درمانی67
2-31-1- طرح مراکز درمانی تخصصی67
2-32 وضعیت کنونی بیمارستان سازی در کشور و مشکلات آن67
2-33 بخش اداری71
2-33-1 ورودی71
2-33-2 حوزه ریاست ، حوزه مدیریت73
2-33-3 بایگانی74
2-34 بخش های رفاهی جنبی74
2-34-1 اقامتگاه برای همراهان بیمار74
2-34-2 مهد کودک75
2-36 بخش تشخیصی – درمانی78
2-36-1 بخش تشخیصی – درمانی در تشکیلات بیمارستانی :78
2-37 بخش خدماتی81
2-38 بخش بستری داخلی / جراحی83
2-38-1 شرایط مناسب محیط بیمار83
2-38-1-1 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می شود83
2-38-1-1-1 نور طبیعی، منظره و تهویه طبیعی84
2-38-1-1-2 ابعاد پنجره84
2-38-1-1-3 مکان پنجره ها85
2-38-1-1-4 جلوگیری از تابش آفتاب85
2-38-1-1-5 نوع بازشوی پنجره ها85
2-38-1-1-6 نور مصنوعی86
2-38-1-1-7 نور مصنوعی در اتاق های بستری86
2-38-1-1-8 چراغ مطالعه86
2-38-1-1-9 چراغ عمومی اتاق86
2-38-1-1-10 چراغ خواب86
2-38-1-1-11 چراغ راهروها87
2-38-1-1-12 تهویه مکانیکی87
2-39 صدای مطلوب و نامطلوب87
2-39-1 تعریف87
2-39-2 صدای نامطلوب88
2-39-3 محل استقرار ساختمان بیمارستان88
2-39-4 پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان89
2-39-5 انعکاس صدا و مصالح نازک کاری89
2-38-2 اتاق روز بیماران90
2-38-3 نشیمن بیماران90
2-38-4 فضای معماری91
2-38-4-1 کیفیت طراحی فضاهای بخش بستری91
2-40 عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری94
2-40-1 پیشخوان94
2-40-2 محل منشی بخش95
2-40-3 اتاق سرپرستار بخش95
2-40-4 فضای کافی در اطراف تخت بیمار95
2- 40-5 فضای کافی در وان درمان ، حمام و سرویس بهداشتی95
2-40-6 فضاهای پشتیبانی96
2-40-7 توالت و دستشویی کارکنان96
2-41 تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان96
2-41-1 فضای اطراف تخت بیمار96
2-41-2 اتاق معاینه و درمان96
2-41-3 گزارش نویسی پزشکان97
2-41 ترکیب بندی بخش های بستری داخلی / جراحی97
2-41-1 جهت نور گیری بخش های بستری98
2-41-2 گسترش آینده98
2-41-3 شستشو و ضد عفونی کردن رخت و وسایل98
2-41-4 داروخانه مرکزی99
2-41-5 آشپزخانه مرکزی99
2-41-6 انبار مرکزی100
2-41-7 مرکز جمع آوری و دفع زباله100
2-41-8 حمل جسد بیمار فوت شده100
2-41-9 مکان ایستگاه پرستاری100
2-41-10 مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری101
2-42 مکان فضاهای پشتیبانی بخش در رابطه با ایستگاه پرستاری و اتاق های بستری102
2-42-1 اتاق دارو و کار تمیز102
2-42-2 اتاق کار کثیف102
2-42-3 اتاق معاینه و درمان102
2-42-4 اتاق جمع آوری کثیف103
2-42-5 اتاق نظافت103
2-42-6 برانکار و صندلی چرخدار103
2-42-7 ترولی اورژانس103
2-42-8 آبدارخانه103
2-42-9 ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاور104
2-43 اتاق بستری یک تختخوابی104
2-47 اتاق نظافت108
2-50-1 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران و کارکنان می شود113
2-50-1-1 نور مصنوعی113
2-50-1-2 جلوگیری از صدای نا مطلوب113
2-50-1-3 رنگ و فضای معماری113
2-50-1 -4 نور طبیعی113
2-50-1 -5 ابعاد پنجره ها114
2-50-1 -6 مکان پنجره ها114
2-50-1 -7 نوع بازشوی پنجره ها114
2-250-1 -8 جلوگیری از تابش آفتاب114
2-50-1 -9 نور مصنوعی114
2-50-1 -10 جلوگیری از صدای نامطلوب115
2-50-1 -11 فضاهای داخلی و خارجی بخش که تولید صدا می کند115
2-50-1 -12 فضای معماری115
2-50-2 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان117
2-50-3 ارتباط با بخش هایی که بیماران از آن بخش ها پذیرش قرار می گیرند .117
2-50-4 ارتباط با بخش های تشخیصی درمانی118
2-50-5 ارتباط سایر بخش های تشخیصی و درمانی با بخش های مراقبت ویژه119
2-50-6 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با بخش های پشتیبانی بیمارستان119
2-50-7 ترکیب بندی فضاهای بیماران و ایستگاه پرستاری121
2-50-7-1 پیش ورودی و خروجی بخش122
2-50-7-2 مکان فضاهای اداری و پشتیبانی123
2-50-7-3 فضاهای خارج بخش124
2-50-7-4 کارگاه تعمیر تجهیزات124
2-50-7-5 پیش ورودی بخش124
2-50-7-6 فضای بستری بیماران125
2-50-7-7 فضاهای پشتیبانی125
2-50-7-8 فضاهای اداری و کارکنان126
2-50-7-9 فضاهای خارج از بخش126
2-50-7-10 پیش ورودی بخش126
2-50-7-11 رختکن کارکنان127
2-50-7-12 سرویس های بهداشتی کارکنان128
2-50-7-13 اتاق نظافت128
2-50-7-6 فضای بستری بیماران128
2-50-7-6-1 فضای بستری باز128

2-50-7-6-2 اتاق های ایزوله129
2-50-7-6-3 اتاق بستری بیمار130
2-50-7-6-4 پیش ورودی اتاق ایزوله131
2-50-7-6-5 ایستگاه پرستاری131
2-50-7-11فضاهای اداری و کارکنان134
2-50-7-11-1 اتاق استراحت کارکنان134
2-50-7-11-2 اتاق مدیر بخش134
2-50-7-11-3 اتاق منشی بخش135
2-50-7-11-4 اتاق سرپرستار بخش135
2-50-8 فضاهای خارج بخش135
2-50-8-1 اتاق های انتظار همراهان135
2-50-8-2 ایستگاه پرستاری136
2-50-8-3 اتاق دارو و کار تمیز136
2-50-8-5 اتاق ایزوله138
2-50-8-7 اتاق درمان141
2-50-8-8 اتاق کار کثیف142
2-50-8-9 آزمایشگاه142
2-51 خدمات پیشگیری و درمان143
2-51-1 – طب نوین144
2-51-1-1 آب درمانی144
2-51-1-2 کار درمانی146
2-51-1-3 گفتار درمانی ، یا آسیب شناسی گفتار و زبان147
2-51-1-4 فیزیوتراپی147
2-51- 2 طب اسلامی و سنتی148
2-51-2-1 تعریف طب اسلامی و سنتی 148
2-51-2-2 مبدا طب اسلامی و تاریخ آن148
2-51-2-3 تاریخچه طب سنتی149
2-51-2-3-1 – دوران هخامنشی149
2-51-2-3-2 – دوران ساسانی149
2-51-2-3-3 – دوران اسلامی149
2-51-2-3-1 دوران هخامنشی149
2-51-2-3-2 دوران ساسانیان150
2-51-2-3-3 دوران اسلامی150
2-51-2-4تفاوت طب اسلامی با طب مدرن151
2-51-2-5 اصول و پایه اساسی طب اسلامی و سنتی152
2-51-2-6 کاربردها و تنوع طب اسلامی و سنتی153
2-51-2-6-1 – درمان با خوراک ( تدبیر بالاغذیه )153
2-51-2-6-2 – درمان با ادویه ( تدبیر بالادویه ) :154
2-51-2-6-3- درمانهای دستی ( تدبیر بالید ) 154
2-51-2-7 گیاه درمانی156
2-51-2-8 مزاج شناسی156
2-51-2-9 غذا درمانی :157
2-51-3 طب خاص157
2-51-3-1 دریا درمانی ( تالاسوتراپی ) 157
2-51-3-2 نمک درمانی161
2-51-3-3- رنگ درمانی162
2-51-3- 4 گشتالت درمانی164
2-51-3-5 آبمیوه درمانی165
2-51-3-6 – سنگ درمانی166
2-51-3-7 خواب درمانی167
3-23-3-9 آفتاب درمانی170
3-23-3-10 رایحه درمانی171
2-51-3-11هنر درمانی172
2-51-3-12 موسیقی درمانی174
2-51-3-13- کایروپرکتیک درمانی175
2-51-3-14- نور درمانی177
2-51-3-15- مغناطیس درمانی179
2-51-3-16- دعا درمانی180
2-51-3-18- آب درمانی181
2-51-3-19- آب درمانی در ارتوپدی181
2-51-3-19 گل درمانی183
2-51-3-20- سرما درمانی183
2-51-3-21- بازتاب درمانی185
2-51-3-22- ویتامین درمانی186
2-51-3-23- هیپنوتیزم درمانی186
2-51-3-24- انرژی درمانی187
2-51-3-25- طبیعت درمانی189
3- 1 اقلیم ، طبیعت ، جغرافیا192
3-7 بهترین فرم ساختمان های درمانی بر اساس اقلیم203
3-8 تحلیل سایت205
3-8-1- شناخت بستر طرح208
3-9 چشم اندازی بر آثارو بناهای تاریخی هرمزگان210
3-9-1 اماکن گردشگری ، تفریحی ، توریستی ، درمانی موجود در استان هرمزگان210
لیست جاذبه های تفریحی و توریستی و گردشگری استان هرمزگان210
1- حمام گله داری210
2 – مسجر گله داری210
3 – معبد هندوها210
4- مسجر جامع دلگشا210
5- امامزاده شاه محمد تقی210
6- صید مشتا – سواحل بندر عباس210
7- برکه های باران211
8- امامزاده سید محمد211
9 – حمام باستانی گپ211
10- محله باستانی سورو211
11- کلاه فرنگی211
12- موزه بزرگ بندر عباس211
13-قلعه فین211
14- پل لاتیدان211
15 – مجموعه توریستی گنو211
جاذبه های گردشگری کیش211
1 – کشتی یونانی کیش211
2- شهر زیر زمینی کاریز کیش211
3- شهر تاریخی حریره211
4- پارک دلفین های کیش212
5- پارک ساحلی مرجان212
6- اسکله بزرگ تفریحی کیش212
7 – درخت سبز کیش212
8- آب انبار سنتی کیش212
9 – پلاژ بانوان و آقایان212
10- روستای باغو کیش212
جاذبه های گردشگری قشم212
1- دره ستاره ها212
2- تنگه چاه کوه212
3- جنگل های حرا212
4- تنگه پرتغالیها212
5- غارهای خربس212
6- غار نمکدان213
7- روستای توریان213
8 – سد تاریخی گوران213
9 – چاه های لافت213
10- کاسه سلخ213
11- بام قشم213
2133-10 مطالعات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی شهر بندر عباس و حوزه خلیج فارس219
3-11 موقعیت جغرافیایی219
3-12 ویژگیهای طبیعی220
3-13 خلیج فارس220
3-14 تنگه هرمز221
3-15 آب و هوا221
3-16 ویژگیهای اجتماعی221
3-17 معرفی شهرستان های استان :222
3-18 سابقه تاریخی224
3-19 مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی226
3-20 نقش سواحل در برقراری ارتباطات برون مرزی و درون مرزی227
3-21 هویت229
3-21- 1 عناصر تأثیرگذار بر شکل گیری هویت سواحل229
3-21-2 هویت در قلمرو بومی یا محلی230
3-21-3 هویت در قلمرو ملی231
3-21-4 شناخت هویت شهر ساحلی بندرعباس232
3-21-5 هویت اقتصادی سواحل بندرعباس233
3-21- 6 هویت طبیعی و جغرافیایی سواحل بندرعباس234
3-21-7 هویت گردشگری سواحل بندرعباس237
3-22 مطالعات سیاسی 240
3-23 فرآیند صدور پروانه تاسیس آژانس جهت ارائه خدمات درمانی بین المللی241
3-24″مشخصات بیمارستان های مورد قبول جهت پذیرش بیماران خارجی242
3-24-1 ) امکانات فیزیکی و ساختمان بیمارستان242
3-24-2) محل استقرار بیمارستان243
3-24-3) امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان245
3-24-4) نیروی انسانی 246
3-25 طرح جامع ایمنی پزشکی توریسم247
3-25-1 سازمان جهانی توریسم247
3-25-2 قطعنامه نهمین اجلاس سازمانی جهانی توریسم248
3-25-2-1 ماده اول : ” تضمین ایمنی “249
3-25-2-2 ماده دوم ” تدابیر پیشگیرانه “249
3-25-2-3 ماده سوم : تامین خدمات کمک رسانی برای توریست ها251
3-26 اجرای مفاد قطعنامه252
3-25-1- شناسایی خطر252
6-5-1-1 – بیماری :254
6-5-1-2 – حادثه :254
6-5-1-3- تجاوز به حقوق و امنیت :254
3-27- تدوین استانداردها و رهنمود های پیشگیرانه برای رفع یا کاهش خطر254
3-27-1 : استاندارد ها255
3-27-2 : رهنمود ها255
3-27-3- تامین خدمات کمک رسانی256
3-27-3-1 کمک رسانی حقوقی256
3-27-3-2 کمک رسانی پزشکی257
3-28 دسترسی به شبکه259
3-29 نظارت259
3-29-1 مزایای عمده این پوشش به شرح زیر است :260
3-31 رابطه خدمات کمک رسانی و بیمه261
3-32 شرکت کمک رسان ایران261
3-33 سایر بیمه ها261
3-34 تاثیر توریسم بر اقتصاد :262
3-34-1 کسب ارز خارجی262
3-34-2 تهیه مشاغل262
3-34-3 تنوع فعالیت های اقتصادی263
3-35 اثرات اقتصادی جهانگردی داخلی و بین المللی263
3-35-1 جهانگردی بین المللی :263
3-35-2 جهانگردی درون مرزی :263
3-36 توریسم درمانی در ایران ( توجیه اقتصادی )264
3-37 معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان267
3-38 تاریخچه :268
3-39 اتوماسیون ساختمان چیست ؟269
3-39-1 تفاوت بین اتوماسیون ساختمان و کنترل ساختمان :270
– نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات274
3-40 هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی – بیمارستان هوشمند275
3-41 وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در بیمارستان ها :276
3-42 امکانات بیمارستان هوشمند277
3-42-1 امکانات اتاق بیمار277
3-42-2 امکانات اتاق های عمل278
3-42-3 امکانات محیطی278
3-43 نتیجه279
فصل چهارم281
جمع بندی281
طراحی و مراحل طراحی281
4-1 نمونه مشابه 282
4-2 نتیجه گیری :289
4-3 برنامه فیزیکی291
فهرست منابع295
فهرست جداول ، نمودارها ، نقشه ها و شکل ها
شکل شماره 1-1 ………………………………………………………………………………………………………………..5
شکل شماره 2-1 ………………………………………………………………………………………………………………..22
شکل شماره 2-2 ………………………………………………………………………………………………………………..33
شکل شماره 2-3 ………………………………………………………………………………………………………………..155
شکل شماره 2-4 ………………………………………………………………………………………………………………..156
شکل شماره 2-5 ………………………………………………………………………………………………………………..158
شکل شماره 2-6 ………………………………………………………………………………………………………………..168
شکل شماره 3-1 ………………………………………………………………………………………………………………..208
شکل شماره 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………..209
شکل شماره 3-3 ………………………………………………………………………………………………………………..209
شکل شماره 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………..209
شکل شماره 3-5 ………………………………………………………………………………………………………………..213
شکل شماره 3-6 ………………………………………………………………………………………………………………..214
شکل شماره 3-7 ………………………………………………………………………………………………………………..215
شکل شماره 3-8 ………………………………………………………………………………………………………………..216
شکل شماره 3-9 ………………………………………………………………………………………………………………..217
شکل شماره 3-10 ………………………………………………………………………………………………………………..218
شکل شماره 3-11 ………………………………………………………………………………………………………………..218
شکل شماره 3-12 ………………………………………………………………………………………………………………..232
شکل شماره 3-13 ………………………………………………………………………………………………………………..234
شکل شماره 3-14 ………………………………………………………………………………………………………………..235
شکل شماره 3-15 ………………………………………………………………………………………………………………..236
شکل شماره 3-16 ………………………………………………………………………………………………………………..237
شکل شماره 3-17 ………………………………………………………………………………………………………………..239
شکل شماره 4-1 ………………………………………………………………………………………………………………….282
شکل شماره 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………….284
شکل شماره 4-3 ………………………………………………………………………………………………………………….285
شکل شماره 4-4 ………………………………………………………………………………………………………………….286
شکل شماره 4-5 …………………………………………………………………………………………………………………..286
دیاگرام شماره 2-1 ……………………………………………………………………………………………………………….73
دیاگرام شماره 2-2 …………………………………………………………………………………………………………………76
دیاگرام شماره 2-3 ………………………………………………………………………………………………………………..77
دیاگرام شماره 2-4 …………………………………………………………………………………………………………………80
دیاگرام شماره 2-5 …………………………………………………………………………………………………………………81
دیاگرام شماره 2-6 …………………………………………………………………………………………………………………83
دیاگرام شماره 2-7 ……………………………………………………………………………………………………………….113
دیاگرام شماره 2-8 ……………………………………………………………………………………………………………….179
جدول شماره 2-1 …………………………………………………………………………………………………………………28
جدول شماره 3-1 ………………………………………………………………………………………………………………207
جدول شماره 3-2 ……………………………………………………………………………………………………………….241
جدول شماره 3-3 ……………………………………………………………………………………………………………….243
جدول شماره 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………..244
جدول شماره 3-5 …………………………………………………………………………………………………………………246
جدول شماره 3-6 ……………………………………………………………………………………………………………….247
جدول شماره 3-7 ……………………………………………………………………………………………………………….266
نقشه شماره 3-1 …………………………………………………………………………………………………………………..219
نقشه شماره 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………….225
نقشه شماره 3-3 ………………………………………………………………………………………………………………….228
نقشه شماره 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………….287
نقشه شماره 3-5 ……………………………………………………………………………………………………………….288
مقدمه
به طور کلی سلامت با مجموعه ایی از علم پزشکی و امکانات مکمل آن و طبیعت و جاذبه هایش محقق می شود .
بر اساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری یکی از راههایی که منجر به این هدف میگردد مسافرت افراد به منظور سلامتی می باشد .
گردشگری سلامت به منظور حفظ ، بهبود وو بازیابی سلامت جسمی و ذهنی فرد از حداقل 24 ساعت تا کمتر از یک سال صورت می پذیرد .
عوامل اصلی که موجب ظهور گردشگری سلامت گردیده عبارت است از :
1 – نیاز به رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا ، با توجه به عوارض زندگی بدون تحرک و بویژه شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان در نتیجه ی فقر حرکتی و آلودگی های موجود و احتمال ابتلا به اختلالات جسمی ، فیزیکی و ذهنی و روانی اقشار جامعه از جمله سالمندان به شدت احساس گردیده .
2 – توسعه سلامت اجتماعی که به طور اجتناب ناپذیری موجب افزایش بازدهی عملی در حوزه های مختلف علمی ، فرهنگی ، ورزشی و هنری می شود .
3 – اشتغال زایی
4 – نجات و حفظ طبیعت و بهره مندی از آن
این عوامل اینجانب را بر آن داشت تا دست به تحقیق ، بررسی و طراحی در رابطه با این موضوع بزنم .
و از آنجا که کشورمان پتانسیل بسیاری در زمینه دارد که نیاز شدید برای بهره بری از آن احساس میشود .
بنده دین خود را در این موضوع ادا کرده باشم
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1بیان مسئله :
در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد.
به اینترتیب یک توریست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد
استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را به دست بیاورد. نوعی از گردشگری که این روزها
خوشبختانه در ایران رواج پیدا کرده و توریست های زیادی را از کشورهای منطقه برای بهره مندی از
خدمات پزشکی و درمانی ایران به کشورمان می کشاند. البته بد نیست بدانید که توریسم سلامت درایران
تاریخچه بسیار کوتاهی دارد. در حقیقت در سال 82 برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت؛ البته وزارت بهداشت بیشتر با هدف اشتغال زایی برای دانش‌آموختگان پزشکی به این مبحث پرداخت و نه رونق توریسم درمانی. اما کم کم از سال 83 ودرست پس از ادغام سازمان میراث فرهنگی و سازمان‌ ایرانگردی و جهانگردی توریسم درمانی به صورت مستقل در ایران ایجاد شد و مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
اما در میان تعریف های سازمان جهانی گردشگری، اصطلاحات دیگری هم وجود دارند که دامنه گردشگری سلامت را گسترده تر می کنند .
1-1-1گردشگری تندرستی1
یکی از همین واژه هاست که به مسافرت توریست به دهکده های سلامت و مناطق دارای چشمه های آب معدنی و آب گرم (اسپاها) اشاره می کند. در این نوع سفر توریست برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی راهی سفر می شود. معمولا این توریست ها
شکل 1-1
بیماری جسمی مشخصی ندارند و بیشتر در پی بهره مندی از طبیعت شفابخش مناطق دیگر هستند.
1- WellnessTourism
1-1-2 گردشگری درمانی1
هم به معنای مسافرت توریست به منظور استفاده از منابع درمانی طبیعی(آبهای معدنی، نمک، لجن و غیره) است که معمولا برای درمان برخی بیماری ها یاگذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکی صورت می گیرد.
این نوع از گردشگری هم این روزها مورد توجه مسئولان گردشگری کشور قرار گرفته است. به خصوص
لجن درمانی که طبیعت ایران را درمیان کشورهای همسایه به شدت محبوب کرده است.
1-1-3 گردشگری پزشکی
هم نوع دیگری از گردشگری سلامت است که در آن مسافرت به منظور درمان بیماری های جسمی یا انجام نوعی از عملهای جراحی تحت نظارت پزشکان دربیمارستان ها و مراکز درمانی را گردشگری پزشکی گویند. در این نوع از گردشگری سلامت، بیمارممکن است پس از درمان و معالجه نیازمند استفاده از
فضاها و خدمات گردشگری درمانی(مانند آبگرمها) باشد که در این صورت ممکن است گردشگری او با
سفر به نقاطی که این امکانات را دارند تکمیل شود.
CurativeTourism 2- MedicalTourism -1-
1-2 فرضیه ها :
1-2-1 طراحی این مرکز برای سرویس دادن به بیماران و همراهان جهت درمان ، استراحت و تفریح مناسب است،و در مساله گردشگری موثر می باشد.
1-2-2 این پروژه میتواند در بالا بردن جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه موثر باشد .
1- 2-3 در صورت اجرای این قبیل پروژها در کشور درآمد ارزی قابل توجهی عاید کشور میشود .
1-3 سوال های اصلی تحقیق :
با توجه به ضرورت امر توجه به سلامت و درمان در کشور و راه های جذب گردشگر و توریست ، این سوالات مطرح می شود :
1-3-1 به طور کلی نقش مراکز توریست درمانی در کشورها چگونه است ؟
1-3-2 مراکز توریست درمانی پاسخگوی نیازهای چه کسانی خواهد بود؟ ( جامعه هدف چه کسانی هستند ؟)
1-3-3 مرکز توریست درمانی تا چه حد میتواند جوابگوی نیازهای درمانی باشد ؟
1-3-4 مرکز توریست درمانی سالانه چه مبلغی در آمد زایی دارد ؟
1-3-5 از این مرکز تا چه اندازه می توان به برای مطرح کردن کشور در عرصه علمی جهانی سود برد؟
1-3-6 آیا این مرکز میتواند تعاملات دو یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورها را بالا ببرد ؟
1-3-7 چگونه میتوان با احداث چنین مراکزی میزان اشتغال زایی در بخش سلامت و خدمات و گردشگری را افزایش داد ؟
1-4 اهداف
قرض از انجام این تحقیق و پروژه ایجاد یک مجموعه گسترد ه از قبیل مراکز درمانی ، توانبخشی ، درمان های تکمیلی
و بازتوانی جسمی ،به همراه مراکز اقامتی جهت اقامت کوتاه و بلند مدت بیمار و همراهان در کنار سالنهای ورزشی
و تفریحی و توریستی میباشد که استفاده کنندگان از این مجموعه هم میواند افرادی از داخل کشور به خصوص
سران مملکتی و حکومتی و هم از کشور های همسایه یا خارجی باشند .
این مجموعه در سایتی در بین دو شهر میناب و سیرجان در نظر گرفته شده .
معرف فرهنگ بومی ایرانی – اسلامی باشد .
میتواند معرف توان علمی بسیار بالای پزشکان ایرانی باشد.
1-5 روش تحقیق :
از آنجا که روش پژوهش به نوع و ماهیت آن بستگی دارد و با توجه به نوع موضوع که مرکز توریست درمانی است ،
روش تحقیق استفاده شده در این رساله میدانی ( کتابخانه ایی ) می باشد . از منابع کتب لاتین که در این زمینه
نوشته شده بود و آمار مدون آنها استفاده شد .
همین طور جستجو در شبکه جهانی اینترنت ….
فصل دوم
مبانی نظری
2-1معنای لغوی توریست :
واژه توریست به معنای جهانگرد ، سیاح و گردشگر می باشد .( فرهنگ فارسی معین )
توریست : کسی که به منظور سیاحت و شناخت مکانی به آنجا سفر می کند ، گردشگر ، جهانگرد . ( فرهنگ لغت عمید )
2-2 توریسم و انواع آن
گردشگری معادل فارسی و کاملاً دقیق واژه در زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که بصورت مصطلح در زبان فارسی بصورت جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطلاح تورنوس یونانی و لاتین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند ایسم یا گری بصورت اسم مصدر توریسم یا گردشگری در آمده است.
اصطلاح “توریست از قرن نوزدهم معمول شده است. در آن زمان اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی، اقدام به مسافرت می نمودند. این جوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح در مورد کسانی به کار می رفت که برای سرگرمی ، وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کردند و بعداً با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصولاً به این منظور به سفر می رفتند. کم کم کلمه توریست به بعضی زبانهای دیگر نیز وارد شد و از آن واژه توریسم بوجود آمد. از همان زمان توریسم و توریست به بعضی از مسافرتها و مسافرینی گفته می شود که هدف آنها استراحت و گردش و سرگرمی و آشنایی با مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار.
2-3 تعریف توریست یا گردشگری
در شناخت توریست یا گردشگر تعاریف مختلفی از سوی سازمانها و افراد مختلف ارائه شده است که ذیلاً به بخشی از آن اشاره می گردد.
واژه توریسم به مجموعه مسافرتهایی گفته می شود که بین مبدأ و مقصدی با انگیزه های استراحتی، تفریحی، تفرجی، ورزشی، دیداری، تجاری، فرهنگی و یا گذران اوقات فراغت انجام می گیرد و در آن شخص توریست در مقصد اشتغال و اقامت دائم ندارد.
در سال 1925 کمیته مخصوص آمارگیری مجمع ملل افراد زیر را توریست شناخت:
2-3-1 کسانی که برای تفریح و دلایل شخصی با مقاصد پزشکی و درمانی سفر می کنند.
2-3-2 کسانی که برای شرکت در کنفرانسها، نمایشگاهها، مراسمات مذهبی، مسابقات ورزشی و از این قبیل به کشورهای دیگر سفر میکنند.
2-3-3 کسانی که به منظور بازار یابی و امور بازرگانی مسافرت می کنند.
2-3-4 افرادی که با کشتی مسافرت می کنند و در بندری در مسیر راه تا 24 ساعت اقامت می نمایند.
منبع سایت مدیکال توریسم ایندیا
2-4 طبقه بندی انواع توریسم
توریسم دارای انواع مختلفی بوده که بر اساس عوامل متعدد می توان تقسیم بندیهایی را برای آن قائل شد. مهمترین عواملی که می توان بر اساس آن انواع مختلفی از توریسم را تعریف و طبقه بندی نمود عبارتند از :
از نظر زمانی :
فعالیتهای گردشگری را بشکل کوتاه مدت (کمتر از یک روز) ، میان مدت ( یک تا سه روز) و دراز مدت ( بیش از سه روز) از یکدیگر تفکیک می کند.
از نظر مکانی :
گردشگری را بصورت فعالیتهای گردشگری در حوزه نزدیک، حوزه میانی و حوزه خارج یا دور تقسیم بندی می کند.
از نظر تابعیت :
گردشگران به دو گروه گردشگران خارجی و بین المللی و گردشگران داخلی تقسیم می گردد.
– از لحاظ انگیزه سفر :
بر اساس آن گردشگری با انگیزهای استراحتی، تفریحی، درمانی، زیارتی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و … از یکدیگر تفکیک می شوند.
– از نظر فصل گردشگری :
موسم گردشگری را بر اساس فصول مختلف سال طبقه بندی مـی گردد. در این طبقه بندی دو فصل تابستان و زمستان از اهمیت بالاتری نسبت به فصول بهار و پائیز می یابند.
– از نظر شکل و سازمان دهی سفر :
مانند سفرهای انفرادی، گروهی، خانوادگی و … که ترکیب گردشگری را تعیین می کند.
– از نظر وسیله نقلیه مورد استفاده :
بر اساس نوع وسیله نقلیه مورد استفاده برای انجام سفر طبقه بندی می شود.
– از لحاظ نوع و محل اقامت :
گردشگران را بر اساس نوع و محل اقامت، هم از نظر کیفی و هم کمی طبقه بندی می کند1. مانند گردشگران مقیم در هتلها ، مهمانپذیرها ، خانه های ویلایی و یا پانسونیهای خانگی، گمپینگ و… .
و شکل کامل این تقسیم بندی با جزئیات بیشتر به شکل زیر است :
2-5 انواع توریسم
2-5-1 توریسم تندرستی (توریسم سلامت)
مسافرت به دهکده های سلامت بدون دخالت پزشک معمولاً برای فرار از ازدحام شهرها یا از بین بردن تنشها و استرس و حتی برای استفاده بیشتر از نور خورشید می باشد.
2-5-2 توریسم درمانی (توریسم سلامت)
استفاده از آب های معدنی ،نمک ، لجن های طبیعی ،مناطق آفتاب گیر تحت نظارت و مداخله پزشک
2-5-3 توریسم پزشکی (توریسم سلامت)
مسافرت به منظور درمان بیماری و انجام جراحی زیرنظر پزشکان در مراکز درمانی که علاوه بر معالجه پیگیری بیمار را شامل می شود و درموارد زیر کاربرد دارد :
-1medical tourism.com(
ـ اموری که در کشور فرد غیر قانونی است مثل سقط جنین .
ـ مراقبت های ویژه که در کشور فرد امکان پذیر نیست.
ـ در مواردی که لیست انتظار برای معالجه فرد در کشورش طولانی مدت است.
ـ برای استفاده از خدمات بهداشتی ارزان یا رایگان .
2-5-4 توریسم ورزشى
گردشگرى را که حداقل ?? ساعت در منطقه مورد بازدید بماند و هدف سفرش شرکت در فعالیت هاى مرتبط با ورزش باشد را گردشگر ورزشى گویند درواقع سفر کردن از خانه و محل کار براى ورزش کردن، تماشاى رویداد هاى ورزشى، تماشاى جاذبه هاى ورزشى و شامل فعالیت هاى رقابتى و غیر رقابتى . تجهیزات ورزش های مورد علاقه افراد از جمله اسکی، گلف و غواصی برای گذراندن تعطیلات در این سفرها فراهم می باشد.
2-5-5 توریسم ماجراجویی
شامل سفر به نواحی کوهستانی و ناهموار یا ورزش های ماجراجویانه مثل پانجو،کوهنوردی، صخره نوردی و پیاده سفر کردن از راه های ناهموار.
2-5-6 توریسم کشاورزی
شامل بازدید از مزارع و زمینهای کشاورزی می باشد که به نوعی اقتصاد داخلی کشاورزی را حمایت می کند.
2-5-7 توریسم مجازی
سفر به طور فیزیکی انجام نمی شود بلکه کشف دنیا از طریق اینترنت، کتاب و تلوزیون صورت می گیرد.
2-5-8 توریسم زیست محیطی
توریسمی دائمی که ازمحیط زیست تأثیرمی پذیرد نظیر گردش درپارکهای ملی.
2-5-9 توریسم فروشگاه کتاب
تلاش عامه مردم برای حمایت از فروشگاه های مستقل با تبلیغ آنها به عنوان مقصد سفر و جذب گردشگران می باشد.
2-5-10 توریسم آموزشی
شامل سفر به یک کشور جهت عضویت در یک مؤسسه آموزشی یا شرکت در کلاسهایی که مورد علاقه شخصی می باشد مثل کلاسهای آشپزی با حضور سرآشپزهای نام آور یا کلاسهای صنعتگری.
2-5-11 توریسم آثار باستانی
شامل بازدید از مکانهای تاریخی یا صنعتی که از قدمت باستانی برخوردارند از جمله کانالهای قدیمی، راه آهن، میدان نبرد و … می باشد.
2-5-12 توریسم تفننی
توریست به صورت انفرادی یا گروهی در سرگرمی های مورد علاقه خود شرکت می کند و با افرادی که علایق مشابهی یا تجربیاتی متناسب با آنها دارند همسفر می شوند که معمولاً به صورت گردش در باغ و گشت و گذار در پارک ها می باشد.
2-5-13 توریسم فراگیر
توریسم فراگیر یا (توریسم برای همه) برای کلیه افراد بویژه افرادی که محدودیت هایی دارند یا ازناتوانایی های جسمی رنج می برند، می باشد که در بعضی مناطق با استفاده از طرحهای دانشگاهی یا اصول توسعه اهداف دانشگاهی مطرح می شود.
2-5-14 توریسم دائمی
شامل افراد معمولی می شود که همیشه در تعطیلات با اهداف مالیاتی یا اجتناب از مقیم شدن در یک کشور به آنجا سفر می کنند.
2-5-15 توریسم سفری
نوعی خاص ازگشت وگذارکه شخص ازسفر کردن بیش ازرسیدن به مقصد لذت میبرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-5-16 توریسم فضایی
احتمالاً شامل سفر به کرات و سیارات دیگر در آینده می باشد.
2-5-17 توریسم فرهنگی
طی این سفرها از میراث فرهنگی شهرها بازدید می شود. این نوع توریسم تجربیات خاص فرهنگی را نظیر توریسم موزه هنری در بر می گیرد و گردشگران می توانند در طول سفراز موزه های هنری دیدن کنندیا در سیاری از مراسم فرهنگی شرکت نمایند.
2-5-18 توریسم ویرانه ها
شامل سفر به مناطق حادثه دیده و ویران شده است نه صرفاً برای کمک بلکه برای بازدید از خرابه ها می باشد که البته اگر این بازدیدها کار امداد رسانی، نجات مصدومین و اقدامات مرمتی را به تأخیر بیاندازد، مشکل آفرین خواهد شد.
2-5-19 توریسم نیاشناسی
گردشگری و سفر به منظور شناخت شجره نامه و پیشینه نیاکان
2-5-20 توریسم سیاه
گردشگری برای بازدید از محل های حوادث و فجایع یا گروستان ها. اولین کمپانی فعال در این زمینه کار خود را در نیو جرسی آمریکا برای بازدید از محل حادثه هواپیمایی هایدنبرگ شروع کرد.
2-5-21 توریسم افیونی
سفر به منظورتهیه یا مصرف مواد مخدر. ( جالب است بدانید جزیره گوا در هندوستان از مهمترین مقاصد این نوع گردشگری است)
2-5-22 طبیعت گردی
همانطور که از اسم آن هویداست گردشگری به منظور بازدید از جلوه های طبیعت با حداقل خسارت به محیط زیست.
2-5-23 توریسم سخت
گردشگری که همراه با مخاطرات جانی است.
2-5-24 توریسم قمار
سفر به منظور شرکت درقمار و قمار خانه ها. معروفترین مقاصد این نوع گردشگری در دنیا عبارتند ازآتلانتیک سیتی،لاس وگاس، پالم اسپرینگز،کالیفرنیا، ماکائو ومونت کارلو.
2-5-25 توریسم باغبانی
سفر به منظور بازدید از باغ ها و باغچه های زیبای دنیا مانند تاج محل
2-5-26 توریسم میراث فرهنگی
مانند سفر برای بازدید از بناهای تاریخی یا بنا ها ی صنعتی بزرگ
2-5-27 توریسم تفریحی
سفرجهت انجام تفریحی خاص یا ملاقات با گروهی که تفریح موردعلاقشان با شما یکی است.
2-5-28 توریسم خاص
مخصوص معلولین یا بیماران با شرایط خاص
2-5-29 توریسم فرهنگ عامه
سفری که تصمیم آن پس از مطالعه کتابی یا مشاهده فیلمی در مورد مقصد توسط گردشگر گرفته می شود.
2-5-30 توریسم پیوسته
برخی از افراد بسیار ثروتمند برای فرار از مالیات پیوسته در سفر هستند تا مشمول قوانین اقامت در محلی خاص نشوند.
2-5-31 توریسم زیارتی
سفر به منظور زیارت مکانی مقدس
2-5-32 توریسم تنها
سفر به تنهایی
2-5-33 توریسم آبهای معدنی و چشمه ها
سفر برای دیدن و استفاده کردن از آبهای معدنی و چشمه های آب درمانی برای درمان بعضی بیماری های خاص و لذت بردن از این نعمت خدادادی .
2-5-34 توریسم مناطق کویری
سفربه اعماق بیابان و سرزمینهای ناشناخته و مبارزه با گرمای طاقت فرسا و کم آبی در کویر.
2-5-35 توریسم چمدانی
سفر برای خرید از بازارهای خاص
2-5-36 توریسم کاروتجارت
سفر برای تجارت و کسب درآمد و تجربه برای پیشرفت در صنعت کارو کار در کارخانجات و کارگاه ها .
2-5-37 توریسم مناسبتها و وقایع خاص
سفر برای شرکت در مناسبتها و برنامه های ویژه به خصوص مراسم آیینی و ملی
2-5-38 توریسم شکار
سفر برای شکار حیوانات و زندگی در طبیعت در کنار حیوانات
2-5-39 توریسم حادثه جو
دیدن از بعضی موارد خاص مانند دیدن از یک کوه در حال آتشفشان و یا یک منطقه سیل زده و زلزله زده . خبرنگاران خود مصداق کاملی از این تگروه هستند .
2-5-40 توریسم تشویقی
مانند کارمندانی که به دلایل خاص از سهمیه تشویقی استفاده میکنند و با خرج کارفرمای خود به سفر میروند .1
شکل 2-1
منبع : سایت citnar
2-6 توریسم درمانی چیست؟
در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجددسلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد.
)-1-medical tourism.com(
توریست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصداستفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را به دست بیاورد. نوعی از گردشگری که این روزهاخوشبختانه در ایران رواج پیدا کرده و توریست های زیادی را از کشورهای منطقه برای بهره مندی ازخدمات پزشکی و درمانی ایران به کشورمان می کشاند. البته بد نیست بدانید که توریسم سلامت درایران تاریخچه بسیار کوتاهی دارد. در حقیقت در سال 82 برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت؛ البته وزارت بهداشت بیشتر با هدف اشتغال زایی برای دانش‌آموختگان پزشکی به این مبحث پرداخت و نه رونق توریسم درمانی.
اما کم کم از سال83 و درست پس از ادغام سازمان میراث فرهنگی و سازمان‌ ایرانگردی و جهانگردی توریسم درمانی به صورت مستقل در ایران ایجاد شد و مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
اما در میان تعریف های سازمان جهانی گردشگری، اصطلاحات دیگری هم وجود دارند که دامنه سلامت را گسترده تر می کنند.
منبع :ویکیپدیا/مدیکال توریسم
2-6-1گردشگری تندرستی 1
یکی از همین واژه هاست که به مسافرت توریست به دهکده های سلامت و مناطق دارای چشمه های آب معدنی و آب گرم (اسپاها) اشاره می کند. در این نوع سفر توریست برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی راهی سفر می شود. معمولا این توریست ها بیماری جسمی مشخصی ندارند و بیشتر در پی بهره مندی از طبیعت شفابخش مناطق دیگر هستند.
2-6-2 گردشگری درمانی 2
هم به معنای مسافرت توریست به منظور استفاده از منابع درمانی طبیعی(آبهای معدنی، نمک، لجن و غیره) است که معمولا برای درمان برخی بیماری ها یاگذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکی صورت این نوع از گردشگری هم این روزها مورد توجه مسئولان گردشگری کشور قرار گرفته است.
به خصوص لجن درمانی که طبیعت ایران را درمیان کشورهای همسایه به شدت محبوب کرده است.
2-6-3 گردشگری پزشکی3
هم نوع دیگری از گردشگری سلامت است که در آن مسافرت به منظور درمان بیماری های جسمی یا انجام نوعی از عملهای جراحی تحت نظارت پزشکان دربیمارستان ها و مراکز درمانی را گردشگری پزشکی
1-WellnessTourism 2- CurativeTourism 3- MedicalTourism
گویند. در این نوع از گردشگری سلامت، بیمارممکن است پس از درمان و معالجه نیازمند استفاده از
فضاها و خدمات گردشگری درمانی(مانند آبگرمها) باشد که در این صورت ممکن است گردشگری او با
سفر به نقاطی که این امکانات را دارند تکمیل شود1.
2-7 تاریخچه
مفهوم توریسم درمانی جدید نیست بلکه اولین سابقه تاریخی آن به هزاران سال پیش باز می گردد ، یعنی زمانی که زوار یونانی به مکانی مقدس موسوم به ” اپیدورا ” در خلیج سارونیک می رفتند تا از آسلکپیوس خدای سلامتی ، شفا و درمان بگیرند . در این مکان افراد مجربی نیز بودند که به معالجه و درمان بیماران می پرداختند ، مردم در بریتانیای دوره حاکمیت امپراتوری روم هم برای مدت دو هزار سال ، به زیارتگاههایی مراجعه می کردند که در آنجا خود را در آب مقدس شستشو دهند . در قرن هجدهم میلادی نیز ثروتمندان اروپایی و بویژه آلمانی ها تمایل داشتند که با هدف آرامش و سلامتی به کنار رود نیل مسافرت نمایند .
در حال حاضر ، کشورهای زیادی بر توریسم درمانی متمرکز شده اند و نکته مهم اینجاست که بیماران ضمن درمان از جاذبه های سیاحتی آن کشور نیز بهره می برند . عموماَ تلاش میشود که بیماران مراجعه کننده در هتل های استاندارد و مطلوبی که در مجاورت مراکز درمانی و بیمارستان ها استقرار دارند اقامت نمایند و از خدمات رفاهی سطح بالا و همچنین مترجمین حاضر در بیمارستان یا هتل بهره مند شوند.
tourism and hospitality in the 21st century/A.lock wood and S.medlik -1-
www.tebyan.net -2-
2-8 توریسم درمانی در جهان
ترکیبی از عوامل متعددی موجب رشد صعودی گرایش مردم به مسافرت های پزشکی گردیده است که از جمله : هزینه بالای زندگی در کشورهای صنعتی ، آسان شدن مسافرت های بین المللی و اصلاح بهبود سطح تکنولوژی و استانداردهای پزشکی در بسیاری از کشورهای جهان ، قابل ذکرند .

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید